Do You Love Me?

@Venusxx

November 8th 2006 / 自言自语

鸡蛋

[img]http://www.bjdyxh.com/web/bjdyxh/files/xpsy/wohu.jpg[/img]

《卧虎》

“咁你姐係觉得黑社会都係坏人啦。”
“我係咁认为嘎。”
“警察入边都有坏人啦。”
“咁我问你,一篮好鸡蛋里面会唔会有坏鸡蛋?”
“会。”
“咁一篮坏鸡蛋里面会唔会有好鸡蛋?”
“咁又真係唔会啵。”

如果郭羡妮唔係最后果句“对唔住,我都係卧底。”我会打个高分俾呢出戏。

发表评论
已登录为 [退出]


x